Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

společnosti
E.M.A. Europe, s.r.o.
se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 273 98 307
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110678
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.
1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů
1.1. Naše společnost vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek
vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:
písemný kontakt:
E.M.A. Europe, s.r.o.
Kozí 5/916, 110 00 Praha 1
elektronický kontakt:
info@calamus.cz
1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.
2. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení
Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:
▪ v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností z kupní smlouvy,
▪ v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností při vedení uživatelského účtu,
▪ v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
▪ v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing
Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:
2.1. Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
2.1.1 Osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dále za účelem splnění
našich povinností z kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Tímto
způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště,
případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje,
pokud jste je uvedli v objednávce (akademický titul).
2.1.2 Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a následné splnění našich povinností
z kupní smlouvy, zejména dodání zboží na Vámi uvedenou adresu včetně předání osobních údajů Vámi
zvolenému dopravci nebo výdejní službě.
2.1.3 Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy a po dobu trvání práv,
které vůči nám můžete z kupní smlouvy uplatnit, nejméně po dobu trvání záruční doby na zakoupené
zboží či služby.
2.2. Zpracování pro účely vedení uživatelského účtu
2.2.1 Našim kupujícím zřizujeme na jejich žádost uživatelský účet a při tom zpracováváme jejich osobní
údaje, abychom mohli plnit naše povinnosti dle obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení)
a umožnit zákazníkům dálkově přímý přístup k osobním údajům, popř. jim umožnit provádět jejich
změny a opravy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
2.2.2 Účelem zpracování osobních údajů je služba zákazníkům spočívající v automatickém předvyplnění
objednávkového formuláře, zobrazení historie objednávek v uživatelském účtu a zajištění přímého
Strana 2 (celkem 4)
přístupu k osobním údajům.
2.2.3 Doba uložení: Po dobu trvání uživatelského účtu, tj. do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte.
V případě neaktivních zákazníků však můžeme po předchozím upozornění jejich uživatelský účet zrušit
a osobní údaje vymazat.
2.3. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis
2.3.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které
se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
2.3.2 Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou
právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané
hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména
z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.
2.3.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti
účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad zboží, příjem zboží
v případě odstoupení od kupní smlouvy.
2.3.4 Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle
zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
2.4. Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu
2.4.1 Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl.
6 odst. 1 písm. f) Nařízení), a to způsobem uvedeným níže.
2.4.2 Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, můžeme
posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou zboží a souvisejících služeb
našeho e-shopu – nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Máte možnost odmítnout
zasílání newsletteru.
2.4.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o novém sortimentu, akcích a
službách našeho e-shopu. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Za tímto
účelem zpracováváme pouze e-mailovou adresu. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů
můžete podat námitky (viz článek 5.5) a odhlášením newsletteru velice jednoduše zpracování osobních
údajů pro účely přímého marketingu ukončit.
2.4.4 Doba uložení: Vaši e-mailovou adresu uchováváme po celou dobu trvání Vašeho uživatelského účtu.
2.5. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek
2.5.1 V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies (případně i přednastaveným ve Vašem prohlížeči)
budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte.
Jedná se o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, příp. v internetovém prohlížeči
v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel otevře webovou stránku, může být v operačním
systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků,
který při dalším otevření webové stránky umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče. Přitom
budeme shromažďovat následující údaje:
▪ IP adresa,
▪ datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,
▪ zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),
▪ seznam navštívených našich stránek
▪ a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).
2.5.2 Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu a abychom zvýšili kvalitu našich
webových stránek a jejich obsah.
2.5.3 Cookies se do Vašeho počítače ukládají s Vašim souhlasem a odtud se přenáší na naši stránku. Proto
máte jako uživatel používání cookies také plně pod kontrolou. Změnou nastavení ve Vašem prohlížeči
můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies můžete kdykoliv vymazat. To
Strana 3 (celkem 4)
může proběhnout i automaticky.
2.5.4 Pro lepší fungování našich webových stránek a přizpůsobení potřebám našich zákazníků používáme
Google Analytics společnosti Google, Inc. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve
smluvních podmínkách společnosti Google. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání
webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google.
2.6. Zasílání newsletteru
2.6.1 Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme od návštěvníků našich stránek, kteří nejsou našimi
zákazníky. Ti mají možnost přihlásit se k odběru newsletteru tak, že zadají svou e-mailovou adresu.
2.6.2 Účelem zpracování e-mailové adresy je zasílání obchodních sdělení a nabídek na e-mailovou adresu,
kterou jste vložili do přihlašovacího políčka.
2.6.3 Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy (osobního údaje). Tímto
však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo prostřednictvím newsletteru, a to
způsobem, který je v každém newsletteru uveden v jeho zápatí.
2.6.4 Pokud ještě dříve neodvoláte souhlas, budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat po dobu pěti let.
3. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
3.1. • Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem
zajištění provozu našeho e-shopu, splnění našich povinností z kupní smlouvy a za účelem přímého
marketingu v rozsahu uvedeném shora v článku 2.
3.2. Příjemci osobních údajů mohou být:
3.2.1 externí poskytovatelé IT řešení a servisních IT služeb našich internetových stránek.
3.2.2 externí provozovatelé hostingu našich internetových stránek.
3.2.3 Vámi zvolení externí poskytovatelé dopravních a výdejních služeb.
3.2.4 externí poskytovatelé služeb emailingu
3.2.5 dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní
společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí.
3.2.6 orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné
povinnosti.
4. Předávání osobních údajů do třetích zemí
4.1. Osobní údaje zpracováváme v České republice.
5. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje
5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy.
Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.
5.2. Právo na přístup k osobním údajům
5.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek
uvedených v článku 15 Nařízení.
5.2.2 Vaše osobní údaje jsou Vám také přístupné v rámci uživatelském účtu po celou dobu jeho trvání.
5.3. Právo na opravu osobních údajů
5.3.1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte
právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění. Své osobní údaje však můžete opravovat nebo měnit
sami v rámci svého uživatelského účtu.
5.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování
Strana 4 (celkem 4)
5.4.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají,
avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.
5.4.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.
5.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají
5.5.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud
zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich
oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely přímého marketingu
(viz čl. 2.4).
5.5.2 Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku
proti zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, a my Vám newslettery a jiná obchodní
sdělení nadále zasílat nebudeme. Odběr newsletterů však můžete jednoduše odhlásit přímo
prostřednictvím doručeného newsletteru nebo ve svém uživatelském účtu.
5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů
5.6.1 Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.
5.6.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje
v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.
5.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
5.7.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas
vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
5.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
5.8.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu,
kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz
5.9. Jak právo uplatnit?
5.9.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách
uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit
totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku. Práva dle čl. 5 nelze uplatnit telefonicky.