Obchodní podmínky

platné od 25.05.2018

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
E.M.A. Europe, s.r.o.
se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 273 98 307
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110678
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.calamus.cz
platné od 25.05.2018
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Provozovatel
1.1.1 Internetový obchod Calamus je provozován společností E.M.A. Europe s.r.o., IČ 273 98
307, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000, zapsaná u Městského soudu v
Praze, sp. zn. C 110678.
1.1.2 Kontaktní údaje Provozovatele:
a) adresa pro doručování: Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000
b) elektronická adresa: info@calamus.cz
c) telefon: +420 603 588 554
1.2 Definice a výklad pojmů
1.2.1 Dárkový poukaz – poukázka, na základě které poskytuje Provozovatel Kupujícímu
kredit na částku uvedenou na Dárkovém poukazu, kterou může Kupující nebo jiná osoba,
která Dárkový poukaz předloží popř. uplatní kód na něm uvedený, využít na úhradu Zboží
nabízeného Provozovatelem prostřednictvím Internetového obchodu;
1.2.2 Internetové stránky – internetové stránky http://www.calamus.cz;
1.2.3 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL)
http://calamus.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;
1.2.4 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
1.2.5 Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky internetového obchodu Calamus;
1.2.6 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím v
elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto
Obchodní podmínky; 1.2.7 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo
právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;
1.2.8 Kupující – podnikatel – osoba naplňující podmínky uvedené v ust. § 420 a 421
Občanského zákoníku;
1.2.9 Kupující – spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419
Občanského zákoníku); 1.2.10 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní
smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např.
množství, dodací adresa) a jeho odesláním Provozovateli prostřednictvím Internetového
obchodu;
1.2.11 Poukaz na služby – poukázka, se kterou je spojena služba tam specifikována, např.
„poukaz na volání“, „poukaz na výklad karet“, a to za podmínek uvedených v těchto
Obchodních podmínkách a v popisu příslušné služby na Internetových stránkách;
1.2.12 Provozovatel – provozovatel internetového obchodu Calamus, specifikovaný v čl. 1.1
Obchodních podmínek;
1.2.13 Uživatelský účet – uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého se registrovaný
Kupující může přihlásit portál Provozovatele;
1.2.14 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu.
1.3 Obchodní podmínky
1.3.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi
Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní
smlouvy.
1.3.2 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné
ujednání, nebo není platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek Kupní
smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena
nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto
Obchodní podmínky.
1.3.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva
a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek
platných v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních
podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.
1.4 Možnost archivace Obchodních podmínek
1.4.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového
obchodu https://www.calamus.cz/obsah-kategorie/obchod/obchodni-podminky/
1.4.2 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím
příslušných funkcí internetového prohlížeče.
1.4.3 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a
nejsou přístupné.
1.4.4 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace
potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu,
kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které
Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na
dopravné a případné další údaje a podmínky.
2. NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB, POUKAZY, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ
SMLOUVY
2.1 Nabídka Zboží
2.1.1 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou
nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícímu k
zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.
2.1.2 Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách
Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.
2.1.3 Po kliknutí na Zboží uvedeném v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná
cena včetně DPH, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku
jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.4.3. Kupní
cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše
Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost
Provozovatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.2 Poukazy na služby
2.2.1 Provozovatel nabízí v Internetovém obchodě také možnost zakoupení Poukazů na
službu. Po kliknutí na příslušný Poukaz na službu v Internetovém obchodě se zobrazí jeho
popis včetně popisu služby (např. předplacené volání v délce 30 minut na linku Astrohled.cz)
a přesná cena včetně DPH.
2.2.2 Provozovatel zasílá zakoupené Poukazy na služby v podobě, jaká je uvedena v popisu
Poukazu na službu, buď
a) v listinné podobě na kvalitním papíru, který obsahuje stírací plochu, pod kterou se nachází
jedinečný kód pro uplatnění služby (např. nabití minut); v popisu na Internetových stránkách,
i na samotném poukazu je návod, jakým lze Poukaz na službu uplatnit, v případě nejasností se
může Kupující obrátit na e-mailovou adresu info@calamus.cz,
nebo
b) v elektronické podobě ve formátu PDF. Každý Poukaz obsahuje jedinečný kód.
2.2.3 Není-li v popisu Poukazu na služby uvedeno jinak, je možno služby čerpat pouze
jednorázově. Poukaz je přenositelný (na doručitele), služby dle Poukazu budou
Provozovatelem poskytnuty tomu, kdo zadá jedinečný kód způsobem tam uvedeným.
2.3 Dárkové poukazy
2.3.1 Kupující může v Internetovém obchodě zakoupit rovněž Dárkový poukaz, na kterém je
uvedena nominální hodnota na konkrétní částku v Kč. Dárkový poukaz obsahuje jedinečný
kód, Kupující je oprávněn prostřednictvím Dárkového poukazu úhradu Zboží v Internetovém
obchodě, a to způsobem uvedeným v čl. 2.4.2.
2.3.2 Provozovatel zasílá zakoupené Dárkové poukazy v podobě, jaká je uvedena v popisu
Dárkového poukazu na Internetových stránkách, buď
a) v listinné podobě na kvalitním papíru, který obsahuje stírací plochu, pod kterou se nachází
jedinečný kód pro uplatnění kreditu; na samotném Dárkovém poukazu je návod, jakým jej lze
uplatnit, v případě nejasností se může Kupující obrátit na e-mailovou adresu
kupony@astrohled.cz,
nebo
b) v elektronické podobě ve formátu PDF. Každý Dárkový poukaz obsahuje jedinečný kód.
2.3.3 Dárkový poukaz je přenositelný (na doručitele), úhrada Zboží prostřednictvím
Dárkového poukazu bude Provozovatelem umožněna tomu, kdo zadá kód při platbě v
Internetovém obchodě (čl. 2.4.2).
2.3.4 Držitel Peněžité poukázky je oprávněn provádět úhradu Zboží postupně ve formě
čerpání kreditu, z něhož bude Provozovatelem stržena příslušná částka odpovídající ceně
vystaveného Zboží, popř. ceně nápojů a občerstvení uvedené v nápojovém lístku.
2.3.5 Není-li na Dárkovém poukazu uvedeno pozdější datum, je doba platnosti Dárkového
poukazu jeden rok ode dne uzavření Kupní smlouvy a poté Kupující nemá právo na uplatnění
práv z Dárkového poukazu.
2.4 Objednávka Zboží, Poukazu na služby či Peněžité poukázky prostřednictvím
Internetového obchodu
2.4.1 V případě zájmu o nabízené Zboží, Poukaz nebo Peněžitou poukázku nabízenou
prostřednictvím Internetového obchodu je Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku
formou kliknutí na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Kupující má možnost před odesláním
Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména
má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje
uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží či poukazů, měnit nominální
hodnotu Peněžité poukázky, měnit kontaktní údaje apod.
2.4.2 Je-li Kupující držitelem Dárkového poukazu, může zadat kód uvedený na Dárkovém
poukazu, do speciálního pole (označeného slovy: „Máte-li Dárkový poukaz, kód zadejte
zde“), přičemž z kupní ceny Zboží či Poukazu se mu odečte celá hodnota Dárkového
poukazu. Kód lze zadat v posledním kroce Objednávky, před jejím odesláním.
2.4.3 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží, Dárkové
poukazy či Poukazy na služby uložené v nákupním košíku, jejich cena jednak jako cena bez
DPH a zároveň jako cena včetně DPH, množství jednotlivých položek (kusů Zboží a
poukazů), součet ceny všeho Zboží, Dárkových poukazů a Poukazů na služby uložených v
nákupním košíku, náklady na dopravu objednávaného Zboží a případné další daně a poplatky,
mají-li být Kupujícím uhrazeny. Platil-li Kupující cenu nebo její část prostřednictvím
Dárkového poukazu (čl. 2.4.2), zobrazí se mu před odesláním Objednávky rovněž
rekapitulace této platby (zejména se odečte hodnota Dárkového poukazu od ceny Zboží či
Poukazu na služby, případně se zobrazí částka, která zbývá k úhradě).
2.4.4 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ se považuje za návrh
Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.
2.5 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy
2.5.1 Automatizovaný systém Provozovatele neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její
doručení prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele. V potvrzení
doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží,
Dárkových poukazů či Poukazů na služby, které jsou uvedeny v čl. 2.4.3 a součástí je i znění
těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Smlouvy ve formátu pdf nebo jiném
obdobném formátu.
2.5.2 Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno automatizované
potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.5.1, které se považuje za akceptaci návrhu
Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v
důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn
Objednávku stornovat.
2.5.3 Provozovatel tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost
přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva
vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.
2.5.4 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem
uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující bere na
vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo
telefonického připojení, využívaného Kupujícím ke komunikaci s Provozovatelem a k
uzavření Kupní smlouvy.
2.6 Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní
smlouvy
2.6.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím se řídí Občanským
zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní
smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími příslušný smluvní
typ (zejména § 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v
obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).
2.6.2 Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se
příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se
spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na
vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím – podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti
v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou
být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského
zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.
2.6.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo
skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo
naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní
smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.
2.6.4 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
2.7 Práva a povinnosti ze Smlouvy
2.7.1 Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Provozovatel zavazuje dodat Kupujícímu
objednané Zboží, Poukaz na služby či Dárkový poukaz za sjednanou cenu a Kupující se
zavazuje cenu uhradit.
2.7.2 Držitel Poukazu na služby je oprávněn užít službu v rozsahu stanoveném v popisu
Poukazu na služby uvedeném na stránkách Internetového obchodu.
2.8 Platební podmínky
2.8.1 Kupující je oprávněn zvolit si způsob úhrady nabízený Provozovatelem, který umožňuje
zejména následující způsoby platby: dobírkou u platby za Zboží, platba předem převodem na
účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou, při
osobním odběru platba kartou nebo v hotovosti. Bližší informace o Provozovateli nabízených
způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny po uložení Zboží, Dárkového
poukazu či Poukazu na služby do virtuálního nákupního košíku v části „Doprava a platba“.
Provozovatel může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních
podmínkách.
2.8.2 Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel povinen vystavit Kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
2.9 Uživatelský účet, registrace
2.9.1 Kupující se může zaregistrovat se na Internetových stránkách tak, že vyplní registrační
formulář. Kupujícímu je dále registrace nabízena vždy, když vyplní registrační formulář v
rámci Objednávky na stránkách Internetového obchodu. Podmínkou provedení registrace je
také seznámení se s Informací o zpracování osobních údajů (čl. 7.1 Obchodních podmínek).
2.9.2 Na základě registrace může Kupující přistupovat na svůj Uživatelský účet, který je
uživatelským rozhraním, prostřednictvím kterého může spravovat své osobní údaje, vidí v
něm historii objednávek a uzavřených Kupních smluv a případné další údaje.
2.9.3 Kupující má přístup ke svým údajům a může je změnit. Prostřednictvím Uživatelského
účtu může Kupující rovněž požádat o výmaz osobních údajů z databáze Provozovatele.
2.9.4 Kupující je odpovědný za přístupová hesla, která jim byla Provozovatelem přidělena a je
povinen tato hesla chránit, popř. provést/požadovat jejich změnu, jakmile má podezření na
možnost jejich prozrazení třetím osobám a možnému zneužití. Za případné zneužití
přístupových hesel je odpovědný Kupující, ledaže by prokázal, že jejich prozrazení zavinil
Provozovatel.
3. DODÁNÍ ZBOŽÍ, DORUČENÍ POUKAZŮ
3.1 Termín dodání
3.1.1 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Provozovatel Zboží, které má na skladě, k
přepravě nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. V případě Zboží
zhotoveného ze stříbra činí tato lhůta 15 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, z
důvodu puncování. Nemá-li Provozovatel Zboží na skladě, zobrazí se tato intormace
Kupujícímu u příslušného Zboží (např. informace „dostupnost na dotaz“), Provozovatel
poskytne bližší informace na základě dotazu Kupujícího. Provozovatel informuje Kupujícího
telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky
předpokládat.
3.1.2 Je-li Dárkový poukaz či Poukaz na služby prodáván v elektronické formě, je
Provozovatel povinen jej odeslat do jednoho pracovního dne poté, co Kupující cenu uhradil
(zejména při platbě kartou nebo přes platební bránu), jinak do jednoho pracovního dne poté,
co byla cena připsána na účet Provozovatele.
3.1.3 Platí-li Kupující cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu
Provozovatel sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání
přiměřeně prodloužit.
3.2 Způsob dodání a náklady přepravy
3.2.1 Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Provozovatel splní
povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.
3.2.2 Společně s odesláním Zboží Provozovatel odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou
adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží. 3.2.3 Provozovatel zasílá Zboží
Kupujícímu prostřednictvím dopravců vybraných Kupujícím ze seznamu, který se mu zobrazí
v souvislosti s vyplňováním objednávkového formuláře. Kupujícímu jsou účtovány přepravní
náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu
Provozovatel sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.
3.2.4 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po
dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči
Provozovateli.
3.2.5 V případě prodeje Dárkových poukazů nebo Poukazů na službu v elektronické formě se
Provozovatel zavazuje zaslat je na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, a
Kupující se zavazuje uhradit jejich cenu; Provozovatel odpovídá za to, že Dárkový poukaz lze
uplatnit způsobem uvedeným v čl. 2.3., resp. že Poukaz na službu je možno využít způsobem,
jaký je uveden v popisu na Internetovém obchodě.
3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží
3.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li
kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.
3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Provozovatel předá
Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží
zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121
a násl.).
3.4 Prohlídka Zboží Kupujícím
3.4.1 Kupující je povinen prohlédnout Zboží, a ještě před jeho převzetím od dopravce
zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda
není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V
případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o
případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za
přítomnosti dopravce.
3.4.2 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy
povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady
reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.
3.4.3 Kupující je povinen informovat Provozovatele o poškození Zboží způsobeného při jeho
přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že
Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s
dopravcem, nemůže Provozovatel brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).
3.5 Listinné Dárkové poukazy a Poukazy na služby
3.5.1 Je-li Dárkový poukaz nebo Poukaz na služby prodáván v listinné podobě a zasílán
Kupujícímu prostřednictvím dopravce, užijí se ustanovení čl. 3.2 – 3.4 přiměřeně.
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Odstoupení od Kupní smlouvy na prodej Zboží Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se
nepoužije na Kupujícího – podnikatele)
4.1.1 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce do 14 dnů
a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než
dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak
Provozovatel mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou
(jinou než dopravcem) v případě, kdy je Provozovatelem dodáváno po částech Zboží
sestávající z několika položek nebo částí.
4.1.2 V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s
kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Provozovatele. K
dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.
4.1.3 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující
oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,
a) pokud bylo dodaným Zbožím, popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová
nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující
porušil jeho původní obal;
b) bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z
hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.
4.1.4 Kupující je povinen Zboží odeslat Provozovateli do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení
odeslal Provozovateli.
4.1.5 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Provozovatel
přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové
zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich
ztrátu, zničení či poškození.
4.1.6 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.
4.1.7 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za
snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k
obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že
před odesláním Zboží Provozovateli dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k
obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující
Provozovateli za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Provozovatel je
v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na
vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu,
vzniklé v důsledku vybalení Zboží.
4.1.8 Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Provozovatel povinen nejpozději do 14 dní od
doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu
Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Provozovatelem, a to
stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal. Provozovatel je oprávněn
vrátit kupní cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující
bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Uhradil-li Kupující kupní cenu
složenkou a bude-li trvat na tom, že kupní cena včetně nákladů na dodání mu má být vrácena
stejným způsobem, bude vrácená kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky.
4.1.9 Provozovatel však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.8 není povinen zaslat peněžní
prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu dle čl. 4.1.5, popř. než
mu Kupující prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
4.1.10 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.3, popř. zašle-li Zboží
neoprávněně zpět Provozovateli bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu
Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.
4.1.11 Poskytnul-li společně se Zbožím Provozovatel Kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá
darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím
vrátit Provozovateli i poskytnutý dárek.
4.2 Odstoupení od Kupní smlouvy v případě Dárkových poukazů nebo Poukazu na
služby Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.2 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)
4.2.1 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy na prodej Dárkového poukazu nebo
Poukazu na služby odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne
uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje
odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
4.2.2 Kupující však nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu, pokud
mu byly služby dle Poukazu na služby poskytnuty s jeho výslovným souhlasem ještě před
uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy (čl. 4.2.1); za výslovný souhlas se
považuje také to, že bude služba dle Poukazu využita Kupujícím nebo třetí osobou (držitelem
Poukazu na služby). Kupující rovněž nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání
důvodu, pokud Kupující nebo třetí osoba (držitel Dárkového poukazu) čerpala, byť i jen
částečně, z kreditu poskytnutého mu formou Dárkového poukazu.
4.2.3 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 4.2.1 je písemné
odstoupení zaslané emailem na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2;
formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu je přílohou těchto Obchodních
podmínek, Kupující však není povinen jej využít.
4.2.4 Odstoupí-li Kupující – spotřebitel dle čl. 4.1.1 oprávněně, je Provozovatel povinen
nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu včetně
případných již uhrazených
nákladů na dopravu, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal.
Provozovatel je oprávněn vrátit cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen
pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.
4.2.5 Kupující – spotřebitel má rovněž právo odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné
porušení Provozovatelem, zejména nebudou-li Provozovatelem poskytnuty služby v rozsahu
sjednaném v Kupní smlouvě (tj. jak byly uvedeny na Poukazu na služby nebo v popisu služby
v Internetovém obchodě). Takové odstoupení musí být Kupujícím odůvodněno, v odstoupení
Kupující uvede číslo a datum Objednávky uvedené v potvrzení přijetí Objednávky. Článek
4.4.4 se použije přiměřeně.
4.3 Společná ujednání pro odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu Kupujícím –
spotřebitelem
4.3.1 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 nebo 4.2 je písemné
odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2, nebo
prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2; formulář
pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních
podmínek jako nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat
Provozovateli způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující rovněž obdrží formulář
pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení
Objednávky dle čl. 2.5.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo
Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).
4.3.2 V případě, že Kupující v jedné Objednávce objedná Zboží i Poukaz na služby nebo
Dárkový poukaz, může za podmínek uvedených shora v čl. 4.1 a 4.2 odstoupit od Kupní
smlouvy jen částečně, např. odstoupit od Kupní smlouvy pouze ohledně Zboží nebo jeho
části, a čerpat služby dle Poukazu.
4.4 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem
4.4.1 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust.
§ 420 a 421 Občanského zákoníku.
4.4.2 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné
porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním Zboží delším
14 dnů.
4.4.3 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky
(uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
4.4.4 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit
Kupujícímu jím uhrazenou cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla cena
uhrazena.
5. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží
5.1.1 Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména
Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
a) má Zboží vlastnosti, které Provozovatel uváděl výslovně na stránkách Internetového
obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě, popř. v Objednávce,
a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce Zboží popsal nebo
které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel na stránkách Internetového
obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle
používá,
c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.1.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již
při převzetí.
5.2 Lhůta pro uplatnění práv z vady Zboží, záruka za jakost pro Kupujícího –
spotřebitele
5.2.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24
(dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.
5.2.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu
uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka za jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o
záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Provozovatel, že Zboží bude po určitou dobu
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost
může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží
Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.
5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí
doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Provozovatel a Kupující výslovně
sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží
se k němu).
5.2.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost,
kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v
souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.
5.2.5 Ujednání článků 5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a
Provozovatel ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost
a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží
sjednána,
b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci
ke Zboží.
5.2.6 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor
Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými
právními předpisy.
5.3 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele
5.3.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského
zákoníku.
5.3.2 Provozovatel poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v
jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného
výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a
případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem, popř.
distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby
nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a
Provozovatel nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list,
uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného
Provozovatelem a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.
5.3.3 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční
doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz
Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před uzavřením Kupní
smlouvy.
5.3.4 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se
použijí přiměřeně i pro Kupující – podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné
také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.
5.4 Reklamace Zboží
5.4.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem
provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování
uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou
adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby
odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Provozovatele
uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Provozovatele.
5.4.2 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Provozovatel povinen vyřídit
nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání
Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn požadovat na
Kupujícím sjednání lhůty delší. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím
– podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Provozovatele sjednáno jinak. O výsledku
vyřízení reklamace informuje Provozovatel Kupujícího telefonicky, a zasláním reklamačního
protokolu.
5.4.3 Další postup reklamace a povinnosti Provozovatele při vyřizování reklamace jsou
uvedeny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: calamus.cz/obchodreklamacni-rad/
6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
6.1 Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem 6.2 Je-li stranou Kupní
smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Provozovatel za škodu způsobenou zaviněným
porušením povinností z Kupní smlouvy.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Zpracování osobních údajů
7.1.1 Informace o nakládání s osobními údaji, cookies a síťovými identifikátory je uvedena
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na https://www.calamus.cz/obsahkategorie/obchod/osobni-udaje/
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Pokud je Kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní
smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb
internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
8.2 Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového
obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému
povolování.
8.3 Kupující má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné formě, popř.
elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Provozovatele uvedené v čl. 1.1.2.
Provozovatel bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla
doručena (písemně, popř. elektronicky na emailovou adresu Kupujícího). Provozovatel si však vyhrazuje právo nereagovat na
stížnosti třetích osob, které s ním neuzavřely Kupní smlouvu.
8.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv
důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo
neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.
8.5 Možnost mimosoudního řešení sporů
8.5.1 V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Provozovatelem,
vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení
sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem,
prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.
Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma,
přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese
každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
8.5.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně
spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n
zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku
ode dne, kdy Kupující poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu
(např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po
platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Provozovatele s jejím vrácením).
8.5.3 Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu,
jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem
prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam
příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm.
Příloha Obchodních podmínek:
Informace
provozovatele internetového obchodu Calamus – společnosti E.M.A. Europe s.r.o.
o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013
Sb.)
Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které
Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě Calamus.
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní
začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V
určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte –
tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.3 Obchodních podmínek
internetového obchodu Calamus“
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,
a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední
dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v
rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných
dodávkách), nebo
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku
nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z
několika položek nebo částí).
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí
odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového obchodu Calamus,
společnost E.M.A. Europe s.r.o., IČ 273 98 307, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916,
PSČ 11000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 110678, tel.: +420 603 588 554, a
to formou jednoznačného prohlášení zaslaného běžnou poštou na adresu pro
doručování: Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000, anebo prostřednictvím e-mailu
na elektronickou adresu Provozovatele: info@calamus.cz.
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší
povinností.“
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat
sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit
od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání
(kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání,
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení
plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení
počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím
nevzniknou další náklady.“
„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než
prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“
2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající
se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:
a) Převzetí zboží
„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že
odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Podolské nábřeží 1110,
Podolí, 147 00 Praha 4.
Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
b) Náklady spojené s převzetím zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho
funkčnosti.“
3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo
zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek
internetového obchodu Calamus. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového
obchodu Calamus nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“
4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na
Kupujícíy (kupující) – spotřebitele.“
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
adresa provozovatele
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o
nákupu tohoto zboží:
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.